Articles

Article 242. Actes subjectes a llicència de parcel·lació

242.1 Estan subjectes a prèvia llicència de parcel·lació totes les operacions previstes a l'article 183.1 de la Llei d'urbanisme que facilitin, o tinguin per finalitat, la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans. S'inclouen en aquestes operacions la constitució o modificació del règim de propietat horitzontal per parcel·les.242.2 També cal l'obtenció de llicència de parcel·lació quan es pretengui una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, excepte en aquells casos en els que la descripció de la finca resultant hagi previst la possibilitat de la divisió o segregació pretesa.