Articles

De 24 d’octubre

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-22614-consolidado.pdf